Benvinguts · Bienvenidos · Welcome

DTEC és un consulting de tecnologies de disseny especialitzat des de l'any 1994 en l'assessorament, anàlisi, diagnosi, desenvolupament de propostes i realització de projectes diversos que necessiten d'un fort component tecnològic informàtic per dur-los a terme. Un tret comú que comparteixen els projectes és la seva vessant gràfica i territorial que es fonamenta en la tecnologia del Disseny Assistit per Ordinador i els Sistemes d'Informació Geogràfics.

Aquestes tecnologies s'integren en cada projecte amb la infraestructura i els sistemes existents de la corporació, i amb una gestió acurada de bases de dades, el desenvolupament d'estructures de dades específiques, la implantació de mètodes de treball apropiats i la realització de models de simulació que tenen com a resultat la creació de sistemes útils pel suport a la presa de decisions, buscant sempre la millor solució per a cada implantació, prestant una gran atenció al punt de vista dels usuaris.

DTEC es un consulting de tecnologías de diseño especializado desde el año 1994 en el asesoramiento, análisis, diagnóstico, desarrollo de propuestas y realización de proyectos diversos que necesitan un fuerte componente tecnológico informático para llevarlos a cabo. Un rasgo común que comparten los proyectos es su vertiente gráfica y territorial que se fundamenta en la tecnología del Diseño Asistido por Ordenador y los Sistemas de Información Geográficos.

Estas tecnologías se integran en cada proyecto con la infraestructura y los sistemas existentes de la corporación, y con una gestión precisa de bases de datos, el desarrollo de estructuras de datos específicas, la implantación de métodos de trabajo apropiados y la realización de modelos de simulación que tienen como resultado la creación de sistemas útiles para el soporte a la toma de decisiones, buscando siempre la mejor solución para cada implantación, prestando una gran atención al punto de vista de los usuarios.

DTEC is a design technologies consulting specialized since 1994 in the advice, analysis, diagnosis, development of proposals and execution of different projects that need a strong computer based technology to accomplish them. A common feature that our projects share is their graphical and territorial aspect founded in Computer Aided Design and Geographical Information Systems.

Each project integrates these technologies with the infrastructure and the existing systems of the corporation, and with an accurate database management, specific data structures development, appropriate implementation of working methods and execution of simulation models, which result in the creation of useful systems for decision-making support, always finding the best solution for each implementation, paying a strong atention to the users point of view.